Saturday, July 02, 2011

Saat terindah dalam sehari......

Di dalam solat terjadi dialog yang sangat indah antara seorang hamba dengan AL Khaliq. Di dalamnya juga terangkum penghormatan, penghargaan, pengakuan, dan cinta sejati (hamd), harap (raja'), dan cemas (khauf).

Di dalam sebuah hadis Qudsi, secara eksplisit Allah SWT menyamakan al-Fatihah dengan as-Solah. Nabi SAW bersabda, "Allah Yang Mahamulia dan Mahabesar berfirman: "Aku membahagikan solat antara Aku dan hamba-Ku dua bahagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dimintanya.

Makhluk Membaca

Al Khaliq menjawab

1

"Alhamdulillahi rabbil 'alamin" (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam),

"Hamba-Ku memuji Aku."

2

"Arrahmanirrahim" (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang),

"Hamba-Ku menyanjung Aku."

3

"Maliki yaumiddin" (Yang Memiliki hari pembalasan kepada-Ku".

"Hamba-Ku memuliakan Aku", kadangkala Dia berfirman: "Hamba-Ku menyerah

4

"Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" (Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan), dimintanya."

"Ini antara Aku dan hambaKu, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta

5

"Ihdinashshirathal mustaqim. Shirathal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim wa ladhdhallin" (Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk atas mereka bukan [jalan] orang-orang yang dimurkai atas mereka dan bukan [jalan] orang-orang yang sesat).

: "Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang diminta nya."


No comments: